Merania zrakových parametrov v roku 2016

Program Zdravé oči už v škôlke pokračoval aj v roku 2016. V 1. polroku 2016 sa skríningové merania zraku v niektorých krajoch neuskutočnili alebo len veľmi obmedzene, pretože sme nemali projekt, ktorý by tieto merania finančne zastrešil a pokryl náklady s tým súvisiace. Boli realizované len merania v tých krajoch, kde boli regionálne projekty alebo regionálni partneri, ktorí participovali na možnosti realizácie skríningových meraní. V druhom polroku roka 2016 sa nám vďaka podpore projektového partnera spoločnosti Novartis podarilo uskutočniť sériu meraní vo všetkých regiónoch Slovenska a sprístupniť túto službu aj materským školám v krajoch, kde merania v prvom polroku neprebiehali.

V priebehu roka 2016 sme navštívili 123 materských škôl57 mestách a obciach Slovenska a zrakové parametre sme odmerali 6739 deťom v predškolskom veku.

1001 detí (15%) boli odhalené existujúce alebo začínajúce poruchy zraku a bola im odporučená návšteva detského oftalmológa, kvôli komplexnému vyšetreniu zraku.

Kraj Počet odmeraných detí Vydané odporúčania % Počet MŠ Počet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj 1197 183 15% 19 2
Nitriansky kraj 389 79 20% 6 1
Banskobystrický kraj 309 51 17% 4 2
Košický kraj 2123 300 14% 39 17
Žilinský kraj 1254 246 20% 27 21
Trenčiansky kraj 687 66 10% 12 6
Prešovský kraj 529 41 8% 10 6
Trnavský kraj 251 41 8% 10 6
Spolu 6739 1001 15% 123 57

V roku 2016 sa nám podarilo:

  • spustenie samostatnej internetovej stránky programu Zdravé oči už v škôlke
  • realizácia regionálnych projektov, pilotné projekty so samosprávou napr. mesto Trenčín, mestská časť Bratislava – Dúbravka
  • realizácia aktivít prezentácie programu Zdravé oči už v škôlke širokej verejnosti – MDD v Bratislave, v Košiciach, Deň otvorených dverí v Dopravnom podniku mesta Prešov, na akcií Míľa pre mamu v Košiciach a pod.
  • rozšíriť skríningové merania autorefraktometrom aj o doplňujúce vyšetrenia zrakovej ostrosti a stereovidenia v záujme zvýšenia presnosti skríningového merania
  • zvýšiť odbornú spôsobilosti zamestnancov – realizácia špecializovaného školenia so zahraničnými lektormi (inštruktormi stimulácie zraku) zameraný na rozvoj zrakového vnímania pre deti v predškolskom veku – december 2016.

Čo plánujeme do budúcnosti:

  • zlepšiť spoluprácu s detskými očnými lekármi
  • nájsť strategického partnera projektu, aby mohli byť skríningové merania realizované plynule v priebehu celého roka
  • zlepšiť systém elektronického prihlasovania sa do systému meraní pre materské školy a individuálne meranie

Podrobné výsledky projektu za rok 2016 na stiahnutie

Počet meraní v Bratislavskom kraji, rok 2016, formát xls, 30kB
Počet meraní v Nitrianskom kraji, rok 2016, formát xls, 29kB
Počet meraní v Banskobystrickom kraji, rok 2016, formát xls, 28kB
Počet meraní v Košickom kraji, rok 2016, formát xls, 34kB
Počet meraní v Žilinskom kraji, rok 2016, formát xls, 32kB
Počet meraní v Trenčianskom kraji, rok 2016, formát xls, 28kB
Počet meraní v Prešovskom kraji, rok 2016, formát xls, 30kB
Počet meraní v Trnavskom kraji, rok 2016, formát xls, 28kB