Charakteristika merania zrakových parametrov

Charakteristika merania zrakových parametrov

Preventívne skríningové merania realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska binokulárnym autorefraktometrom Plusoptix, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí akou je astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

Charakteristika merania

  • neinvazívne bezdotykové meranie (dieťa sedí, meria sa zo vzdialenosti jedného metra)
  • nemá žiadne vedľajšie účinky ani negatívne následky na zdravie dieťaťa
  • binokulárne meranie (obe oči sa merajú súčasne)
  • trvá iba niekoľko sekúnd
  • uskutočňuje sa v dieťaťu známom prostredí materskej školy
  • prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa
  • odborne vyškolený zamestnanec ÚNSS vyhodnotí meranie a jeho výsledky so záverom, či je potrebné ďalšie vyšetrenie dieťaťa u detského oftalmológa
Deti sedia v kruhu a pred nimi je pracovník ÚNSS s meracím pristrojom

Odborným garantom projektu je MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA, primárka Kliniky detskej oftalmológie NÚDCH.
Nastavené kritéria merania zrakových parametrov a spôsob vyhodnocovania dosiahnutých výsledkov je pravidelne konzultovaný so spolupracujúcimi očnými lekármi v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Deti sú za stolom, pred nimi košík s ovocím a v rukách majú hračky v tvare ovocia a zeleniny.