Informácie o projekte

Informácie o projekte

S realizáciou celoslovenského programu Zdravé oči už v škôlke začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v roku 2014. Vďaka výťažku 5. Večera dobra Gordany Turuk a v spolupráci s ďalšími partnermi mohla začať s preventívnymi meraniami zrakových parametrov detí v materských školách na území celého Slovenska. Vďaka ich podpore sa nám podarilo vybaviť všetky regionálne pracoviská skríningovými autorefraktometrami, ktoré dokážu s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí.

Zrak patrí medzi najdôležitejšie zmysly. 80 % všetkých informácií prijímame očami. Dieťa však nevie, čo znamená „zle vidieť“. Očné poruchy môže vyrovnať až do 4 – 5 dioptrií bez toho, aby to niekto spozoroval. Navyše, zlé videnie nebolí, preto sa ani nesťažuje. Dieťa je schopné vytvárať si a využívať vlastné kompenzačné techniky, ktoré mu umožňujú normálne fungovať v známom prostredí. Problémy sa niekedy môžu prejaviť až príchodom do školy, kedy začína byť na zrak dieťaťa kladený väčší dôraz. Ten súvisí s vnímaním priestoru, hĺbky, ale aj celkovou prácou očí vo všeobecnosti. V tomto veku je však už pravdepodobnosť vyliečenia zrakovej poruchy veľmi malá, niekedy až nulová.

Program Zdravé oči už v škôlke je určený deťom od troch do šiestich rokov. V tomto veku je možné zachytiť začínajúce očné poruchy a ochorenia. Je nevyhnutné, aby sa poruchy zraku identifikovali už v ranom veku a ihneď sa začal proces ich liečby, korekcie a kompenzácie. Systém preventívnej kontroly zraku u očných lekárov v podmienkach Slovenskej republiky nie je nastavený a rodičia sami veľmi často nevedia identifikovať prvé prejavy zrakových problémov svojich detí. To spôsobuje, že k očnému lekárovi prichádzajú až v čase, keď je zraková porucha už intenzívne rozvinutá. Vtedy už ale môže byť na naštartovanie efektívnej liečby a korekcie neskoro.

Zdravé oči už v škôlke - ilustračná fotografia z merania

Rodičom detí v predškolskom veku prostredníctvom programu Zdravé oči už v škôlke ponúkame merania zrakových parametrov ich detí. Meranie skríningovým autorefraktometrom je rýchle, bezbolestné a bezdotykové. Po podpísaní informovaného súhlasu rodičom môžu byť dieťaťu priamo v materskej škole preventívne odmerané zrakové parametre. Každý rodič dostane o tomto Potvrdenie o skríningovom meraní, ktoré ho informuje o nameraných zrakových hodnotách a poskytne mu informáciu, či je u jeho dieťaťa potrebné komplexné odborné vyšetrenie u detského oftalmológa.

Výnimočnosť programu Zdravé oči už v škôlke spočíva v tom, že:

  • realizácia skríningových meraní sa uskutočňuje v teréne – priamo v materských školách, teda v prostredí, ktoré deti dobre poznajú,
  • meranie je rýchle, bezdotykové a bezbolestné,
  • odhalenie začínajúcich zrakových porúch u detí v predškolskom veku predstavuje možnosť správnej korekcie, pri včasnej diagnostike aj ich úplné vyliečenie.