Individuálne merania

Ponuka na individuálne merania

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa a máte záujem o individuálne skríningové meranie pre vaše dieťa, kontaktujte zodpovednú osobu na príslušnom Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo vašom kraji.

Meranie zrakových parametrov sa uskutočňuje v sídle krajského strediska alebo na iných poradenských miestach Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, po predchádzajúcom dohodnutí termínu, za jednotnú cenu 3 €/meranie.

Výstupom pre rodiča alebo zákonného zástupcu z každého merania je vystavenie Potvrdenia o skríningovom meraní zrakových parametrov, ktoré ho informuje o nameraných zrakových hodnotách a poskytuje mu informácie, či je u jeho dieťaťa potrebné komplexné odborné vyšetrenie u detského oftalmológa.

Kontakty na pracovníkov ÚNSS na jednotlivých KS na príslušných krajoch