Najčastejšie poruchy zraku u detí

Najčastejšie poruchy zraku u detí

Amblyopia (tupozrakosť)

Tupozrakosť nepatrí medzi refrakčné chyby, ide o funkčnú poruchu, ktorú možno definovať ako pokles zrakovej ostrosti na podklade abnormálnej alebo zníženej zrakovej stimulácie, čím dochádza k potláčaniu menej kvalitného vnemu v horšie vidiacom oku.

Vznik tupozrakosti: Deti sú na vznik tupozrakosti citlivé do veku maximálne 7 rokov. Táto porucha je často podmienená kombináciou dvoch alebo viacerých príčin, najčastejšie škúlením a ďalekozrakosťou, prípadne rozdielom dioptrickej chyby.

Tupozrakosť z nepoužívania (deprivačná) môže nastať pri rôznych ochoreniach v skorom detskom veku ako napríklad pri katarakte (šedý zákal) alebo zákaloch rohovky z rôznych príčin.

Príznaky tupozrakosti: problém sa nemusí dlhodobo prejaviť. Charakteristickými znakmi tupozrakosti sú problémy s priestorovým videním a zlý odhad vzdialenosti, preto k prejavom tupozrakosti patrí nemotornosť dieťaťa, časté zakopávanie, vrážanie do vecí, vyhýbanie sa niektorým hrám a podobne. U tupozrakého dieťaťa možno pozorovať časté skláňanie hlavy do strany, privieranie jedného oka atď. Ak si tieto alebo podobné príznaky všimnete, neváhajte a navštívte lekára. Na zachovanie dobrého zraku je nevyhnutné, aby bola chyba rozpoznaná včas a s liečbou sa začalo čo najskôr.

Liečba tupozrakosti: najčastejšie prebieha kombináciou nasledujúcich opatrení:

  • okuliarová korekcia: dieťa dostane dioptrické okuliare za účelom správnej a presnej korekcie dioptrickej chyby
  • pleoptická liečba – oklúzia zdravého oka, aby postihnuté oko bolo nútené pracovať.

Ďalekozrakosť (hypermetropia, hyperopia)

Ide o refrakčnú chybu, kedy oko je príliš krátke alebo lomivosť optickej sústavy je nedostatočná, preto sa svetelné lúče zbiehajú za sietnicou a na sietnici vzniká rozmazaný, zahmlený obraz.

Vznik ďalekozrakosti: väčšinou sa prejavuje už pri narodení a je dedičná. Môže sa v detskom veku prejaviť škúlením a tupozrakosťou, preto je nutné ju v určitých prípadoch korigovať Mnoho mladých ľudí však nemusí vedieť, že túto refrakčnú chybu má, pretože ich schopnosť akomodácie je veľmi silná. Ale s pribúdajúcim vekom sa táto schopnosť znižuje. Potom je nutné chybu korigovať.

Príznaky ďalekozrakosti: závisia od veku a výšky dioptrickej chyby. deti vidia relatívne dobre do diaľky, ale môžu mať problém s videním do blízka. Môžu pociťovať bolesti hlavy a únavu očí po dlhšej zrakovej práci do blízka (čítaní, písaní a kreslení). Komplikáciou ďalekozrakosti je vznik škúlenia a tupozrakosť.

Krátkozrakosť (myopia)

Krátkozrakosť je refrakčná chyba, pri ktorej oko je príliš dlhé alebo lomivosť optickej sústavy oka je väčšia. Svetelné lúče prichádzajúce do oka sa preto zbiehajú už pred sietnicou a nie v bode najostrejšieho videnia, čím vznikne rozmazaný obraz na sietnici.

Vznik krátkozrakosti: je často geneticky podmienená. Vyvíja sa v detstve alebo počas dospievania. V dospelom veku sa väčšinou nezhoršuje. Postihuje asi jednu tretinu populácie nezávisle od pohlavia.

Príznaky krátkozrakosti: dieťa vidí vzdialené objekty nejasne, rozmazane, ak chce vidieť vzdialený predmet jasnejšie, prižmuruje oči. Môže pozerať na televízor alebo na tabuľu veľmi zblízka. Môžeme mať tiež dojem, že si nevšímajú vzdialené predmety.

Astigmatizmus

Ide o nepravidelné zakrivenie predovšetkým rohovky, pri ktorom rohovka nemá pravidelný pologuľovitý tvar, ale povrch rohovky je v jednej rovine viac zakrivený ako v druhej.Časť svetelných lúčov sa preto zbieha mimo miesta najostrejšieho videnia a na sietnici vzniká deformovaný, neostrý obraz.

Príznaky astigmatizmu: prejavuje sa nejasným a deformovaným videním na všetky vzdialenosti.. Skreslené videnie sa môže prejaviť tak na dlhé vzdialenosti – napríklad pri pozorovaní dopravných značiek za volantom – ako aj pri pohľade nablízko pri čítaní, ručných prácach, písaní na riadok.

Liečba astigmatizmu: možno riešiť vhodnou korekciou ako sú okuliare a kontaktné šošovky. V súčasnosti sa dá odstrániť pomocou laserových a vnútroočných zákrokov.

Strabizmus (škúlenie):

Škúlenie je porucha paralelného postavenia bulbov. Nesymetrické postavenie očí znemožňuje ich správnu spoluprácu. U škúliaceho oka sa obraz vytvára na inom mieste, obraz je menej kvalitný, čím škúliace oko zaostáva vo vývoji a vzniká tupozrakosť (amblyopia).

Vznik strabizmu: škúlenie sa môže prejaviť v ktoromkoľvek období detského veku. Občasné zabiehanie očí hneď po narodení až do šiesteho mesiaca života môže byť fyziologické, keďže v tomto veku u detí neexistuje ešte žiadna spolupráca očí. Od šiesteho mesiaca života sa vyvíja spolupráca očí až do 5. roku života dieťaťa.

Príznaky strabizmu: Ak rodič zistí u dieťaťa akúkoľvek odchýlku od normy v očných prejavoch, odporúča sa čo najskôr vyhľadať očného lekára.

Liečba strabizmu: Je dôležité začať s liečbou už v útlom veku a zistiť príčinu škúlenia čo najskôr. Dobrá správa je, že každý typ škúlenia sa dá liečiť. Niekedy pomôžu obyčajné dioptrické okuliare a špeciálne cviky zamerané na zlepšenie spolupráce oboch očí a ich správne postavenie. Cieľom je upraviť svalovú koordináciu postihnutého oka a pleoptickými cvičeniami- zakrývaním zdravého oka zabrániť ,,lenivosti“ škúliaceho oka. Pri tejto liečbe je dôležité pravidelne zakrývať okluzorom zdravé neškúliace oko, aby sme dieťa nútili pozerať slabším okom. Čím častejšie a intenzívnejšie je škúliace oko namáhané, tým je väčší predpoklad zníženia alebo odstránenia strabizmu.

Jedným z riešení je aj operácia. Pristupuje sa k nej, keď žiadna iná z metód nemá výrazný účinok alebo keď je odchýlka oka priveľká.