Merania v roku 2016

Merania zrakových parametrov v roku 2016

Program Zdravé oči už v škôlke pokračoval aj v roku 2016. V 1. polroku 2016 sa skríningové merania zraku v niektorých krajoch neuskutočnili alebo len veľmi obmedzene, pretože sme nemali projekt, ktorý by tieto merania finančne zastrešil a pokryl náklady s tým súvisiace. Boli realizované len merania v tých krajoch, kde boli regionálne projekty alebo regionálni partneri, ktorí participovali na možnosti realizácie skríningových meraní. V druhom polroku roka 2016 sa nám vďaka podpore projektového partnera spoločnosti Novartis podarilo uskutočniť sériu meraní vo všetkých regiónoch Slovenska a sprístupniť túto službu aj materským školám v krajoch, kde merania v prvom polroku neprebiehali.

V priebehu roka 2016 sme navštívili 123 materských škôl v 57 mestách a obciach Slovenska a zrakové parametre sme odmerali 6739 deťom v predškolskom veku.

1001 detí (15%) boli odhalené existujúce alebo začínajúce poruchy zraku a bola im odporučená návšteva detského oftalmológa, kvôli komplexnému vyšetreniu zraku.

KrajPočet odmeraných detíVydané odporúčania%Počet MŠPočet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj119718315%192
Nitriansky kraj3897920%61
Banskobystrický kraj3095117%42
Košický kraj212330014%3917
Žilinský kraj125424620%2721
Trenčiansky kraj6876610%126
Prešovský kraj529418%106
Trnavský kraj251418%106
Spolu6739100115%12357

V roku 2016 sa nám podarilo:

  • spustenie samostatnej internetovej stránky programu Zdravé oči už v škôlke
  • realizácia regionálnych projektov, pilotné projekty so samosprávou napr. mesto Trenčín, mestská časť Bratislava – Dúbravka
  • realizácia aktivít prezentácie programu Zdravé oči už v škôlke širokej verejnosti – MDD v Bratislave, v Košiciach, Deň otvorených dverí v Dopravnom podniku mesta Prešov, na akcií Míľa pre mamu v Košiciach a pod.
  • rozšíriť skríningové merania autorefraktometrom aj o doplňujúce vyšetrenia zrakovej ostrosti a stereovidenia v záujme zvýšenia presnosti skríningového merania
  • zvýšiť odbornú spôsobilosti zamestnancov – realizácia špecializovaného školenia so zahraničnými lektormi (inštruktormi stimulácie zraku) zameraný na rozvoj zrakového vnímania pre deti v predškolskom veku – december 2016.

Čo plánujeme do budúcnosti:

  • zlepšiť spoluprácu s detskými očnými lekármi
  • nájsť strategického partnera projektu, aby mohli byť skríningové merania realizované plynule v priebehu celého roka
  • zlepšiť systém elektronického prihlasovania sa do systému meraní pre materské školy a individuálne meranie

Podrobné výsledky projektu za rok 2016 na stiahnutie

Počet meraní v Bratislavskom kraji, rok 2016, formát xls, 30kB
Počet meraní v Nitrianskom kraji, rok 2016, formát xls, 29kB
Počet meraní v Banskobystrickom kraji, rok 2016, formát xls, 28kB
Počet meraní v Košickom kraji, rok 2016, formát xls, 34kB
Počet meraní v Žilinskom kraji, rok 2016, formát xls, 32kB
Počet meraní v Trenčianskom kraji, rok 2016, formát xls, 28kB
Počet meraní v Prešovskom kraji, rok 2016, formát xls, 30kB
Počet meraní v Trnavskom kraji, rok 2016, formát xls, 28kB