Štatút súťaže o koncert skupiny PACI PACI

Zapojili ste sa do programu Zdravé oči už v škôlke v šk. roku 2023/2024. Potom sa môžete zúčastniť súťaže o koncert skupiny PACI PACI vo vašej škôlke. Prečítajte si štatút súťaže.

Organizátori Súťaže:


Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava
IČO: 00683876
DIČ: 2020804731

(ďalej len „organizátor 1“)

a

BILLA ľuďom, občianske združenie
Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava – Ružinov
IČO: 50 525 697
DIČ: 2120381428

(ďalej len „organizátor 2“)

a

BILLA s.r.o.     
Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava
IČO: 31347037
DIČ: 2020312503
IČ DPH: SK2020312503

(ďalej len „organizátor 3“; organizátori 1 až 3 spolu „organizátori“)

Termín organizovania Súťaže: od spustenia registrácie materských škôl (ďalej len „“) do 7. ročníka programu „Zdravé oči už v škôlke“ pre školský rok 2023/2034 (ďalej len „Program“) realizovaného osobitne organizátorom 1 (spustenie registrácie je plánované na 20.10.2023) do 31.12.2023.  

Kto sa môže do Súťaže zapojiť: každá MŠ riadne registrovaná a zaradená do Programu; MŠ ktoré sa registrovali, ale kvôli naplneným kapacitám do Programu do neho zaradené neboli, nebudú do Súťaže zahrnuté.

Podmienkou účasti v Súťaži: je vytvorenie krátkeho videa zachycujúceho žiakov a žiačky MŠ pri tanci (ďalej len „súťažné video“) na pieseň skupiny PACI PAC s názvom Zdravé oči v škôlke mám (ďalej len „pieseň“).

Video piesne je možné nájsť na YouTube kanáloch:

PACI PAC:  https://www.youtube.com/channel/UCGWk8azphTdm0PKH0vKDIfw.   

BILLA: https://www.youtube.com/watch?v=zGp3rjH0_Bs&feature=youtu.be

ÚNSS:  https://youtu.be/BINJyHwyDoY

Súťažné video nesmie svojou dĺžkou presiahnuť 1 minútu. Jedna MŠ môže poslať max. 3 súťažné videá. Na súťažnom videu vytvorenom MŠ môžu vystupovať výlučne deti a pracovníci (najmä zamestnanci) danej MŠ.

Ako sa účastník zapojí do Súťaže: Súťažné video sa zašle e-mailom na: zdraveoci@unss.sk alebo poštou (na USB kľúči, CD disku) na adresu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava.

Okrem súťažného videa zašle účastník presný názov a adresu MŠ, meno a priezvisko zástupcu MŠ a tiež telefonický kontakt na zástupcu MŠ.

Súhlas (licencia) na použitie súťažného videa, osobné údaje: Zaslaním súťažného videa udeľuje MŠ organizátorom súhlas na verejné rozširovanie, uvedenie na verejnosti, úpravu spočívajúcu v skrátení, zostrihaní (vytvorení klipu) a ďalšie spôsoby použitia súťažného videa na účely spojené s prezentáciou Súťaže a jej organizátorov, bez ďalšieho územného, vecného a časového obmedzenia, okrem toho vyplývajúceho z účelu podľa vyššie uvedeného.

Osobné údaje v súvislosti s registráciou MŠ v Programe, komunikáciou so zástupcami MŠ súvisiacou so zapojením sa do Súťaže a Súťažou spracúva organizátor 1 za podmienok vymedzených podmienkami Programu, resp. príslušnou právnou úpravou.    

MŠ zodpovedá za to, že disponuje právami potrebnými na udelenie súhlasu (licencie) podľa prvej vety tejto časti štatútu Súťaže a za to, že do tvorby súťažného videa boli zapojení len žiaci a pracovníci MŠ, vo vzťahu ku ktorým boli splnené podmienky vyžadované právnou úpravou na ich účasť v súťažnom videu a jeho použitie v súlade s vyššie uvedeným.

Výherca: výhercu určia organizátori na základe posúdenia súťažných videí alebo žrebom, a to podľa vlastného uváženia.  

Výhra: výhrou je koncert hudobnej skupiny PACI PAC.

Oznámenie výhercu: výhercu zverejnia organizátori na webovej stránke www.zdraveocivskolke.sk, www.billa.sk a na sociálnych sieťach organizátorov najneskôr 31. januára 2024.

Organizátori resp. nimi poverená osoba bezodkladne kontaktuje výhercu a informujú o výhre.

Poskytnutie výhry, súvisiace práva a povinnosti: Výhra sa poskytuje v priebehu mesiaca február 2024.

Účastník (výherca) a organizátori sa zaväzujú k súčinnosti pri hľadaní termínu konania koncertu, ktorý je výhrou.

V prípade zrušenia koncertu zo strany výhercu, organizátor nie je povinný stanoviť náhradný termín koncertu.

Výherca je povinný zabezpečiť priestory na odohratie koncertu. Výherca umožní organizátorovi pripraviť textový, fotografický alebo video materiál na informovanie verejnosti o uskutočnení koncertu, poskytne mu na to potrebnú súčinnosť a, ak to bude potrebné, príslušné práva.

V prípade, že sa výherca rozhodne výhru z ľubovoľných dôvodov, vrátane objektívnych kapacít, neprevziať, resp. výherca nesplní svoje povinnosti za účelom poskytnutia výhry podľa vyššie uvedeného, organizátori určia a oznámi nového výhercu, a to v primeranej lehote (t.j., z povahy veci, nie nevyhnutne ešte v januári 2024).

Povaha súťaže, pravidlá Súťaže: Zapojenie sa do Súťaže je dobrovoľné. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí s pravidlami Súťaže podľa tohto štatútu a udeľuje práva a preberá povinností podľa tohto Štatútu.

Organizátori si vyhradzujú právo pravidlá súťaže podľa tohto štatútu zmeniť, prípadne Súťaž zrušiť; v prípade zmeny pravidiel je účastník oprávnený svoju účasť v Súťaži odvolať. Na účasť ani výhru v Súťaži nie je právny nárok.

Štatút na stiahnutie.